Go to content
Twój koszyk

Regulamin konkursu from Plants – poznaj from Plants!

A. Definicje

 1. Konkurs – publiczne przyrzeczenie, w którym oznaczony został termin ubiegania się o nagrodę za najlepszą czynność lub najlepszy rezultat (dzieło), spełniające warunki określone w przyrzeczeniu nagrody w rozumieniu art. 919-921 Kodeksu cywilnego.
 2. Organizator – Spark and Mortar sp. z o.o., 02-822 Warszawa, ul. Poleczki 35, REGON 020582251, NIP 101-000-39-28, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, nr KRS 286429, kapitał zakładowy 250 000 zł będąca właścicielem marki from Plants/BrainSociety.
 3. Marka – from Plants.
 4. Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będąca użytkownikiem Serwisu oraz biorąca udział w Konkursie i spełniająca warunki podane w zasadach danego Konkursu.
 5. Zwycięzca – Uczestnik, który uzyskał prawo do otrzymania Nagrody w wyniku Konkursu.
 6. Nagroda – nagroda za zwycięstwo w konkursie.

B. Zasady ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady konkursu organizowanego na Facebooku na profilu Organizatora: https://www.facebook.com/BrainSocietyCom
  Przystępując do udziału w Konkursie, Uczestnicy wyrażają zgodę na udział na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
 3. Organizator oświadcza, że celem Konkursu jest promocja Marki lub podmiotów nawiązujących współpracę z Marką, wśród użytkowników serwisu Instagram. Konkurs nie ma charakteru gier losowych, zakładów wzajemnych lub gier na automatach w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.)
 4. Dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Organizatora jako administratora danych osobowych będą wykorzystywane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu oraz przekazania nagrody, na zasadach określonych w polityce prywatności Marki zamieszczonej pod adresem https://fromplants.me/pl/polityka-prywatnosci-from-plants/

C. Zasady Konkursu

 1. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie Uczestnicy, spełniający warunki określone w sekcji A niniejszego Regulaminu, akceptujący niniejszy Regulamin i zasady Konkursu.
 2. Szczegółowe zasady Konkursu, w tym:
  a. Obserowanie na facebooku Marki https://www.facebook.com/fromplants.me oraz https://www.facebook.com/BrainSocietyCom przez osobę komentującą oraz oznaczenie dowolnego profilu przy udzielonej odpowiedzi.
  b. Udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe „Który z produktów From Plants najbardziej odpowiada Twoim potrzebom i dlaczego?”
  c. Komisja konkursowa wybiera 10 najlepszych odpowiedzi
  d. Do wygrania jest 10 produktów marki from Plants: Less Stress, Deep Focus, Good Sleep.
  e. Konkurs organizowany będzie w dniach od 13.05 -20.05 włącznie na profilu Organizatora, profile zwycięzców zostaną opublikowane w ciągu 48h od daty zakończenia Konkursu w komentarzu pod postem Konkursowym.
 3. Uczestnik Konkursu może przesłać swoje zgłoszenie konkursowe wyłącznie jeden raz, chyba że szczegółowe zasady Konkursu stanowią inaczej.
 4. Za uczestnictwo w Konkursie uznaje się przesłanie odpowiedzi lub wykonanego zadania do Organizatora, według zasad określonych w zasadach szczegółowych Konkursu.
 5. Przesyłając zgłoszenie konkursowe, Uczestnik wyraża zgodę na jego nieodpłatną publikację na profilach Marki w mediach społecznościowych oraz udziela Organizatorowi nieodpłatnej i nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na dalsze publikowanie zgłoszenia, bez prawa do wynagrodzenia z tytułu publikacji i rozpowszechniania przez Organizatora zgłoszenia.
 6. W trakcie trwania Konkursu, po każdym zakończonym etapie, Komisja Konkursowa dokona oceny kryteriów formalnych zgłoszeń konkursowych, wybierze najlepsze rozwiązania lub odpowiedzi i wyłoni Zwycięzców.
 7. W skład Komisji Konkursowej wchodzą pracownicy firmy Spark and Mortar : Luiza Pasikiewicz, Paulina Kitlas-Śliwińska
 8. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni przez Współorganizatora o wygranej w terminie do 24h od ogłoszenia Konkursu poprzez oznaczenie zwycięzców pod postem konkursowym.
 9. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie Organizatorowi danych potrzebnych do odbioru nagrody np. imienia, nazwiska i danych adresowych.

D. Nagrody

1. Każdy Zwycięzca może otrzymać wyłącznie jedną nagrodę.
2. Nagrodą w niniejszym Konkursie jest jeden produkt marki from Plants
3. Wartość  nagrody rzeczowej  wynosi 90 PLN brutto.
4. Do każdej z nagród rzeczowych, zostanie przyznana  dodatkowa  nagroda  pieniężna  w wysokości 11,11%  wartości nagrody. Dodatkowa nagroda pieniężna, wskazana w poprzednim zdaniu zostanie potrącona przez Organizatora na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych, obciążającego Zwycięzców, należnego od nagród, zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku. Podatek zostanie odprowadzony przez Organizatora do właściwego urzędu skarbowego, na co Zwycięzca wyraża zgodę.
5. W Konkursie zostało przewidzianych 10 nagród.
6. Nagrody zostaną wysłane przesyłką kurierską na koszt Organizatora, w terminie 7 dni od przesłania przez Uczestnika wymaganych danych do wysyłki. Nagrody będą wysyłane na adres wskazany przez zwycięzcę w wiadomości prywatnej na Facebooku @brainsociety.com
7. Nagrody wysyłane są wyłącznie do miejsc położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Organizator nie wyraża zgody na przesłanie nagród poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.
8. Nagroda nie podlega wymianie na równowartość pieniężną ani na nagrody innego typu.
9. Zwycięzca nie może przenieść prawa do otrzymania nagrody na osobę trzecią.
10. W przypadku podania przez Uczestnika błędnych lub niepełnych danych adresowych uniemożliwiających dostarczenie nagrody, Zwycięzca traci prawo do otrzymania nagrody, które przechodzi na rzecz Organizatora.

E. Wyłączenia

 1. W Konkursie nie mogą brać udziału:
  a. pracownicy oraz zleceniobiorcy świadczący usługi na rzecz Organizatora
  b. pracownicy podmiotów działających na zlecenie Organizatora w zakresie obsługi konkursów
  c. członkowie najbliższych rodzin w/w grup (wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia).
 2. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w danym Konkursie lub odmówić przyznania Uczestnikowi Nagrody w przypadku, gdy:

a. Uczestnik złamał postanowienia Regulaminu lub obowiązującego prawa
b. Nie spełnił warunków określonych w Regulaminie lub innych zasadach obowiązujących w danym Konkursie
c. Nie podał lub podał niekompletne dane wymagane do przekazania Nagrody.

F. Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu powinny być składane przez Uczestników w terminie 14 dni od daty zakończenia Konkursu.
 2. Reklamacja powinna być przesłana na adres Organizatora w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz zawierać:
  a. imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację
  b. jego adres korespondencyjny
  c. dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji zgłoszonych po terminie, o którym mowa ust. 1 powyżej, jak również reklamacji niespełniających innych wymogów wskazanych w ust. 2 powyżej.
 4. Prawidłowo przygotowane i złożone reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 5. Zainteresowani Uczestnicy zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym w terminie 14 dni od rozpatrzenia reklamacji.
 6. Odpowiedzialność Organizatora jest ograniczona jest względem Uczestnika do wysokości wartości Nagrody w danym konkursie.

G. Postanowienie końcowe

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeśli na skutek wadliwego działania innych podmiotów (np. poczty, przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego lub administratora sieci komputerowej) lub działania sił wyższych (np. klęski żywiołowej, zamachu terrorystycznego lub jego groźby) nie będzie mógł się wywiązać z całości lub części obowiązków nałożonych na niego Regulaminem.
 2. Prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie oraz w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa, natomiast warunki szczególne danego Konkursu plaż podane są w treści aplikacji lub są zawarte w logice aplikacji.
 3. Wszelkie informacje o Konkursach dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.
 4. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
 5. Wszelkie spory związane z Konkursami lub wykonaniem niniejszego Regulaminu rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 6. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie www pod adresem: https://fromplants.me/pl/regulamin-konkursu-from-plants-poznaj-from-plants/