Go to content
Twój koszyk

Regulamin promocji „Super cena z from Plants”

„Zniżka na produkty from Plants”

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem promocji o nazwie „Super Cena z from Plants”” zwanej dalej „Promocją” jest Spark and Mortar Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000286429, NIP: 1010003928, kapitał zakładowy: 250.000,00 zł (dalej zwana „Organizatorem”).
 2. Dokonanie zakupu w Sklepie i skorzystanie z Promocji, wiąże się z przetwarzaniem przez Organizatora danych osobowych osób kupujących, na warunkach określonych w Regulaminie Sklepu.

§2

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI

 1. Aby móc uczestniczyć w Promocji użytkownik („Uczestnik”) musi: (a) być pełnoletni i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych; (b) nabywać produkty jako konsument, (tj. bez związku ze swoją działalnością gospodarczą); (d) postępować zgodnie z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży dostępnymi pod adresami https://fromplants.me/pl/ogolne-warunki-sprzedazy-from-plants/ (e) zapoznać się i zaakceptować Regulamin;
 • Uczestnik ma możliwość skorzystania z Promocji komunikowanej w sklepie internetowym www.fromplants.me wyłącznie w sklepie internetowym pod adresem www.fromplants.me
 • Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne. Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o akceptacji jej warunków i niniejszego Regulaminu.
 • Uczestnik jest uprawniony wziąć udział w Promocji wielokrotnie w okresie jej obowiązywania pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych
  w § 3 Regulaminu.
 • Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi promocjami na stronie.

§3

WARUNKI PROMOCJI

WARUNKI PROMOCJI

 1. Promocja obowiązuje od dnia 11.03.2022 r. do odwołania.
 2. Promocja obowiązuje wyłącznie na terytorium Polski.
 3. W okresie obowiązywania Promocji użytkownicy przy jednorazowym zakupie produktu from Plants, o którym mowa w ust. 4 poniżej, mogą skorzystać z Promocji na zakup produktów. Promocja obniża wartość zamówienia cyklicznego o 30% (trzydzieści procent) a bezpłatna przesyłka kurierska jest częścią zamówienia. Promocja obniża wartość zamówienia jednorazowego o 28% (dwadzieścia osiem procent), (dostawa jest dodatkowo płatna) . W efekcie użytkownik otrzyma zniżkę na wybrany zakup produktów from Plants.
 4. Lista produktów biorących udział w promocji:
  • Deep Focus from Plants
  • Good Sleep from Plants
  • Less Stress from Plants
 5. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zamiany zniżki na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.
 6. Ogólne Warunki Sprzedaży (w tym zwrotów towarów) zamieszczone są na stronie: https://fromplants.me/pl/ogolne-warunki-sprzedazy-from-plants/ W przypadku realizacji prawa odstąpienia od umowy zgodnie z podanymi w niniejszym punkcie zasadami (tj. bez podania przyczyny odstąpienia) zwrotowi na rzecz Spark&Mortar podlega całość produktów otrzymanych przez klienta, przekazanych klientowi jako nierozłączny element transakcji sprzedaży zrealizowanej za pośrednictwem naszego sklepu internetowego. Obowiązek zwrotu nie dotyczy produktów, które nie zostały przez klienta zamówione.

§4

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji.
 2. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się Ogólne Warunki Sprzedaży znajdujące się pod adresem https://fromplants.me/pl/ogolne-warunki-sprzedazy-from-plants/ oraz odpowiednie przepisy prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego.
 3. Organizator ma prawo do usunięcia Uczestnika z udziału w Promocji jeżeli Uczestnik narusza Regulamin, Regulamin Strony lub Ogólne Warunki Sprzedaży.
 4. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Promocji lub jakości nagród mogą być składane na piśmie i wysyłane na adres: Flexible Logistics Services Sp.z o.o. Pass 20K, Budynek nr 9 (Dział Zwrotów), 05-870 Błonie. Reklamacje mogą być również składane drogą mailową na adres e-mail: hello@fromplants.me W Reklamacji prosimy dokładnie opisać problem oraz wskazać dane kontaktowe. O wynikach reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany w terminie 30 dni na podany przez siebie adres. Termin ten liczony jest od dnia doręczenia kompletnej reklamacji Organizatorowi. W przypadku braku informacji zwrotnej ze strony Organizatora w wyżej wymienionym terminie, uznaje się, że reklamacja nie została uwzględniona.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie, o ile potrzeba dokonania zmiany będzie wynikała z ważnej przyczyny, w tym w szczególności w przypadku, gdy zajdzie konieczność dostosowania postanowień Regulaminu do treści przepisów prawa albo gdy zmiana jest konieczna ze względu na rozstrzygnięcie sądu lub innego uprawnionego organu władzy publicznej albo gdy zmiana obejmuje wyłącznie sprostowanie oczywistej omyłki lub błędu w Regulaminie. Zmiany w Regulaminie nie wpływają na prawa Uczestników nabyte przed dniem wejścia zmian w życie.
 6. W celu uzyskania informacji i pomocy na temat Promocji, Uczestnicy mogą kontaktować się z Organizatorem wysyłając wiadomość na adres e-mail: hello@fromplants.me lub listownie na adres korespondencyjny Spark and Mortar Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa oraz telefonicznie pod numerem +48 22 307 97 05